MAFUNZO YA KRISTO

MAFUNZO YA KRISTO

Saba saba kwa uzima wa milele

Kutoa mawazo mazuri juu ya mafundisho ya Kristo kwa kufanya hivyo utajiokoa na wale wanaokusikia (1 Tim 4:16). Yeye anayeishi katika mafundisho ya Kristo ana Baba na Mwana wote (2 Yohana 9). Mafundisho ya Kristo na Baba ni sawa na kwa kufanya mapenzi Yake utajua mafundisho Yake (Yohana 7: 16-17).

Dini ya kuvutia lakini ya dini na ya Kikristo inalenga na Shetani. Inaonyeshwa kwa uzuri ili kuonekana kama, kujisikia kama hata harufu kama Ukristo wa kweli, lakini inataja kuwa Ukristo haufanyiki katika mdogo na chukizo zaidi. Paulo anaelezea Ukristo wa uongo wa Shetani kama fundisho la pepo, akisikiliza roho za kudanganya kukuza mila, mila na imani, kulingana na uongo na kinyume na mafundisho ya Kristo. Petro anatuonya sisi kuwa macho kwa Shetani anaendelea kutafuta wale ambao anaweza kuharibu (1 Petro 5: 8).

Lakini fundisho ni nini?

Mafundisho: mafundisho, imani, imani, mbinu, kwa ujumla kukubalika kama ukweli. Kuongea kwa Biblia mafundisho ya Kristo (kweli inayoongoza kwa uzima wa milele) au mafundisho ya pepo (uongo unaosababisha kifo cha milele, kutoweka).

Waebrania 4:14 inatushauri kuelewa mafundisho ili tuwe wakfu katika neno, wala tusanyengwe na kila kitu kipya, kufunua mafunuo, kwa uangalifu uliofanywa na ujanja wa wanadamu. Yohana 4:24 inasema kwamba Mungu ni Roho na lazima aabudu kwa roho na kweli; inachukua wote kwa ajili ya ibada ya kweli. Paulo anaonya hivi: “Ingawa sisi, au malaika kutoka mbinguni, tuwahubiri injili nyingine yoyote kuliko yale tuliyowahubirieni, na alaaniwe” (Wagalatia 1: 8).

William Booth, mwanzilishi wa Jeshi la Wokovu, alitangulia nyakati hizi.

“Hatari kubwa ambayo inakabiliwa na karne ijayo itakuwa, dini bila roho takatifu, Ukristo bila Kristo, msamaha bila toba, wokovu bila kuzaliwa upya, siasa bila Mungu, mbinguni bila kuzimu.”

Je! Tuko bado?

Thibitisha imani yako!

Injili ya uongo haiwezi kuokoa, lakini inaweza kukufanya ufikiri wewe ni.

Weka kwenye mafundisho uliyo kuthibitisha. Jihadharini na mafundisho ambayo ni kinyume na kuja kwako kutoka kwa wasemaji wenye kushangaza, maneno ya laini, kuwadanganya wale wasioanzishwa kwa kweli (Warumi 16: 17-18, Isaya 30:10, 2 Wakorintho 11: 14-15).

Paulo anawaadhibu Waebrania kwa sababu wamekuwa mzuri wa kusikia na si tayari kwa nyama. Wakati wa sasa wanapaswa kuwa walimu, lazima awafundishe tena kanuni za kwanza za maneno ya Mungu (Waebrania 5: 8-14).

Kanuni za kwanza:

“Kujenga juu ya kanuni za mafundisho ya Kristo, hebu tuendelee kufikia ukamilifu; si kuweka tena msingi wa toba kutoka kwa kazi zafu, na kwa imani kwa Mungu, “Katika mafundisho ya ubatizo, na kuwekwa mikono, na kufufuliwa kwa wafu, na hukumu ya milele” (Waebrania 6: 1- 2).

Tunapaswa kufundishwa kanuni hizi za kimsingi, anasema Paulo, hivyo tutaanzishwa vizuri na wenye ujuzi katika neno hilo, kwa kuwa wamekuwa wamepotoka, kupuuzwa na hata kupitishwa na Wakristo wengi.

MAJIBU!

Sauti ya mtu akilia jangwani, Yohana Mbatizaji alikuja kuhubiri toba (Mathayo 3: 3). Kutubu ilikuwa kitu cha kwanza Kristo alihubiri wakati alipotangaza kwamba muda unatimizwa na ufalme wa Mungu umekaribia (Mk 1:14). Wakati swali likaulizwa, “Wananchi na ndugu, tutafanya nini?” Petro akawaambia, “Tubuni …” (Matendo 2: 37-38).

Uasi sio chaguo ni sharti; kuanzia na uingizaji wa hatia na uasi kwa matendo ya awali. Ni pamoja na mtu wa moyo anayeamini kwa haki; na kwa kinywa kukiri hufanywa kwa wokovu “(Warumi 10:10). “Kwa maana huzuni ya kiungu hufanya toba kwa wokovu … lakini huzuni ya ulimwengu hufanya kifo” (2 Wakorintho 7: 9-10).

Ushtakiwa unasubiri wale wanaotangaza jina la Kristo katika kazi zao badala ya kutubu. “Ndipo nitawaambia, sikujua ninyi kamwe: toeni kwangu, ninyi wanaofanya uovu (uhalifu)” (Mathayo 7: 21-23).

Je! Msamaha bila toba unafanywa?

NI KATIKA KRISTO!

“Lakini bila imani haziwekani kumpendeza; kwa maana yeye anayekuja kwa Mungu lazima aamini kwamba Yeye ndiye, na kwamba anawapa mshahara wale wanaomtafuta kwa bidii” (Waebrania 5:11).

Yesu akamwuliza “Watu wanasema mimi ni nani?” (Marko 8:27).

Kwa wengine, Yesu Kristo ni jina tu lisilo na maana kidogo, wengine hawamwamini kuzaliwa kwa bikira, labda mtu aliyefikia juu. Wengine wanasema kwamba Yesu alikuwa dhana tu, wazo la kimungu, si kweli mwili na damu. Wengine bado wanasema kwamba Yeye alikuwa malaika Michael, au kaka wa Shetani. Neno la Mungu linawaita kuwadanganya.

Jibu la Petro kwa Yesu lilikuwa: “Wewe ndiwe Kristo.”

Wakristo wa uongo sasa hapa, kama alivyoonya Yesu (Mathayo 24). Alituambia jinsi wengi wao wanaweza kufunguliwa kwa kuelewa shida ya Yona (aina ya Kristo). (Mathayo 12:40).

“Kwa maana kama Yona alikuwa siku tatu na usiku wa tatu katika tumbo la nyangumi; ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa ndani ya moyo wa dunia siku tatu na usiku wa tatu “(Mathayo 12:40). Mtu yeyote anayedai kuwa, auinalitiwa kama Kristo ambaye hakuwa na kutimiza ishara hiyo ni Kristo wa uongo. Kwa hiyo, uharibifu wa Pasaka hufunuliwa. Siku nyingi na usiku kuna kati ya Ijumaa tarehe p. na Jumapili jua? Kusulubiwa Ijumaa ni dhana ya msingi ya dhana kwamba siku iliyofuata ilikuwa Jumamosi. Ikiwa unaelewa siku za Mungu za juu kila siku unajua kwamba Kristo, Pasaka yetu, alisulubiwa Jumatano, siku iliyofuata kuwa siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, siku ya juu (Mtakatifu). Alifufuliwa Jumamosi PM akijaza ishara ya Yona. Je, inaweza kuwa wakati tunaangalia baadhi ya haya “ng’ombe takatifu” ambazo tumepewa sisi kwa kipindi cha karne nyingi, ambazo hatupaswi kujiuliza? Je, hii ni Ukristo bila Kristo? Ubatizo! Je, ni kusafisha au kuosha sawa na ubatizo kama Matoleo ya kisasa yanaweza kuonyesha? Je, unaweza kunyunyizia maji kidogo “takatifu” kutimiza ubatizo? Baadhi hata kubatiza kwa wafu, mfano wa kawaida wa kujenga mafundisho juu ya maandiko moja yaliyotokana na mazingira. Fikiria juu yake, ikiwa mtu yeyote aliyekufa au hai hajaamini au kutubu ubatizo unaofaa wa kufanya hivyo? Mifano zilizowekwa katika neno la Mungu zinaelezea kuwa ni utii wa utii, uliofanywa kwa kuzamishwa baada ya toba. Yesu alichagua kubatizwa kwa kuzamishwa, sio mfano wake wa kutosha? wakati ambapo sisi wenyewe tunajiunga na nguvu kutoka juu (Luka 24:49). Fikiria mabadiliko ya kiroho katika Mitume baada ya kupokea Roho Mtakatifu juu ya Pentekoste, bado ni wa kimwili, lakini wa kiroho wanakabiliwa na ujasiri na kufanya miujiza kwa ujasiri, lakini kumbuka, sio miujiza yote inayotoka kwa Mungu. (Funzo la 13: 1-3, II Thes 2: 8-12 na Mathayo 7: 2-23). Hii inaweza kuwa tatizo kubwa kwa wale ambao wanaangalia miujiza juu ya neno la Mungu. Kuna matukio ya ajabu yanayofanyika na wengine ambao hupuuza mafundisho ya Mungu. Jaribu roho! “Kwa sheria na kwa ushuhuda: Ikiwa hawazungumzi kulingana na neno hili, ni kwa sababu hakuna mwanga ndani yao” (Isaya 8:20). Tunaona maonyesho mengi katika eneo hili. Ikiwa hawakubaliana na neno la Mungu, hakika wanashutumu. Je! Hii haitakuwa dini bila Roho Mtakatifu? Ufufuo! Kwa kuwashawishi watu kwamba huenda mara moja mbinguni au Jahannamu wakati wa kifo, wanafahamu kikamilifu, hufungua mlango kwa kiasi shughuli za pepo na mafundisho ya uwongo. Hivyo tuna udanganyifu huo kama purgatory, kuomba kwa watakatifu waliokufa, vikao, kuzaliwa upya, miongozo ya kiroho, nk. Uaminifu na utawala usio na udhibiti wa utawala ni mkuu kama unapoamini kuamini kwamba kifo si kama usingizi kama ilivyoelezwa katika neno la Mungu. Kwa nini haja ya ufufuo wa baadaye ikiwa wafu tayari wame mbinguni? Kwa nini Kristo anasema Yeye ataleta tuzo zake pamoja Naye wakati atakapokuja ikiwa tayari tayari kuwa nao? Somo hili linahitaji zaidi ya kujifunza juu. Je, unajua utaratibu wa kufufuliwa (Ufunuo20: 5-6)? Ni nani aliyefufuliwa katika ufufuo wa kwanza? Inatokea wakati gani? Je! Unaelewa kwa nini kuna ufufuo wa kiroho na wa kimwili (Ez 37)? Tiro na Sidoni watafufuliwa lini (Mathayo 11: 21-24)? Kwa nini wengine hawajaitwa sasa (Yohana 6:44), lakini katika Yohana 7:37 yeyote ambaye anatamani ni kukaribishwa? Kwa nini wengine watafufuliwa wakati wa kuja kwake wakati wengine wanapaswa kusubiri miaka 1000 (Ufunuo 20: 5)? Je, wale ambao hawakuwa na nafasi ya kumjua Kristo kupata fursa? Je! Kunyakuliwa kweli itakuwa siri (1Th. 4:16)? Je! Kweli umezaliwa tena ikiwa bado ni kimwili (Yohana 3: 7-8)? Je, unaweza kutoa majibu ya kibiblia kwa maswali haya, kama iulizwa? Je, wengine wanahubiri wokovu bila kuzaliwa upya? HASI YA HAKI! Dunia inafundisha kwamba wasiookolewa kwenda kuzimu wakati wa kufa na kuendelea kuwaka milele. Kwa nini basi haja ya hukumu kuu ya kiti cha enzi nyeupe? Je, hilo sio hatari mbili? Je! Hawajawahi kupokea hukumu yao? Je! Biblia haitasema kuwa watakuwa majivu chini ya miguu yetu (Mal 4: 3)? Je, ni nani ambao hawajui kifo cha pili (Ufunuo 2:11, 20: 6)? Kifo cha pili ni nini (Ufunuo 21: 8)? Je! Kifo na jehanamu hazitakuwa tena (Ufunuo 20:14)? Je! Unaweza kuelezea uchanganyiko juu ya neno la kuzimu katika tafsiri zetu za Kiingereza? KUCHIMA UFUNZOJI! Kuongezeka kwa neema na ujuzi katika maisha yetu ni mchakato wa hatua kwa hatua (2 Pet 3:18). Baada ya kupata misingi hii, tuendelee kufikia ukamilifu ambao hatimaye umefikia wakati wa ufufuo.Katika wakati huu: Fikiria mamlaka ya Paulo katika 2 Timotheo 4: 1-5, “Kwa hiyo, nakuagiza mbele ya Mungu, na Bwana Yesu Kristo … Kuhubiri neno; kuwa papo katika msimu, nje ya msimu; kumkemea, kumkemea, kuhimiza kwa uvumilivu wote na mafundisho. (Sio kujitahidi, lakini kwa subira, kufundisha kwa upole, 2 Tim 2:24). Kwa maana wakati utakuja ambapo hawatashikilia mafundisho mazuri; … Nao wataifurahisha masikio yao kutoka kwa kweli, na watageuka kuwa hadithi. (Je! Kuna hadithi za Kikristo za leo?) Lakini uangalie katika vitu vyote, ukavumilie mateso, ufanye kazi ya mhubiri, ufanye ushahidi kamili wa huduma yako. “Kumbuka, kwa sasa tunapaswa kuwa walimu, kuwa tayari daima kutoa a Jibu (1 Pet 3:15). Ingawa mafundisho ya Kristo atawaokoa na wale wanaokusikia, utafanya: mgawanyiko na kinyume na mafundisho ya Kristo (Warumi 16:17). (9 Kor. 4:17) .Kuchukiwa kwa sababu ya majina yake (Luka 21:17). Lakini fanya ujasiri, walimchukia pia (Yohana 15:18).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: